برای ثبت سفارش خود می توانید به یکی از روش های زیر اقا نمایید:

1. ارسال مشخصات به آدرس تلگرام ما به شمارۀ: 09396659385

2. ارسال مشخصات به آدرس ایمیل شرکت

3. تماس با بخش فنی شرکت